Vizija ir misija

ĮSTAIGOS VIZIJA 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija – atvira, nuolat besimokanti, patraukli savo turiniu, darbo metodais ir ugdymo kokybe mokykla, sėkmingai diegianti inovacijas ir ugdanti kiekvieno vaiko asmenybę.

MISIJA 

Įgyvendinti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas, siekiant gerų ugdymo(si) rezultatų: akivaizdžios ir priimtinos kiekvieno vaiko asmenybės ūgties ir pageidaujamų pasiekimų bei pažangos.

Skatinti progimnazijoje kūrybiškas veiklas, kuriose mokiniai įgytų turtingų, įsimenančių, prasmingų, malonių gyvenimo mokykloje patirčių.

Bendradarbiaujant su mokinių tėvais, gerinti mokinių emocinę savijautą ir bendruomeniškumą