Išorinis vertinimas

2008 m. lapkričio 17 – 21 dienomis vyko išorės auditas.

Išvados:
Mokyklos stipriosios sritys:

 1. Ugdytinių veikla panaudojama vertybinėms nuostatoms formuoti;
 2. Puoselėjamos mokyklos vardą įprasminančios tradicijos;
 3. Tikslinga ir kryptinga partnerystė su miesto šalies ir užsienio institucijomis;
 4. Tvarkaraščiai padeda tinkamai organizuoti ugdymo procesą ir tenkina mokinių poreikius;
 5. Ryškūs neakademiniai pasiekimai;
 6. Teikiama kryptinga socialinė, psichologinė pagalba;
 7. Sudaromos geros sąlygos tėvams bendrauti ir bendradarbiauti su mokykla;
 8. Iniciatyvūs, kompetentingi ir įsipareigoję mokyklai vadovai;
 9. Inicijuojama gerosios patirties sklaida mieste ir šalyje;
 10. Pagarbus dėmesys personalui.

 

Mokyklos tobulintinos sritys:

 1. Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimas diferencijuojant ir individualizuojant mokymą(si);
 2. Pamokos uždavinio, orientuoto į pamatuojamą rezultatą, formulavimas;
 3. Vertinimo metu gautos informacijos fiksavimas ir panaudojimas planuojant tolesnius mokymo(si) žingsnius;
 4. Visų mokyklos darbuotojų įtraukimas į įsivertinimo procesą;
 5. Šiuolaikiškesnių priemonių ir būdų naudojimas ugdomojoje veikloje.