Vadovybė

 

Jūratė Pauliukienė

Pareigos: Direktorė
Išsilavinimas:

  • Vytauto Didžiojo universitetas (2006) – socialinių mokslų edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ugdymo organizavimo programa.
  • Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas (1999) – vokiečių kalbos mokytoja.
  • Šiaulių pedagoginis institutas (1993) – pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

Kvalifikacija:

  • II vadybinė kvalifikacinė kategorija,
  • vokiečių kalbos mokytoja metodininkė,
  • bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintoja,
  • naujai pradedančių švietimo įstaigų vadovų mentorė.

Pedagoginio darbo stažas: 29 metai
Vadybinio darbo stažas: 16 metų
El. paštas: Jurate.Pauliukiene@mazvydomokykla.lt
Tel. Nr. +370 698 10735

 Zita Venckutė 

 

Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Išsilavinimas: Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas (1984 m.) – istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja, auklėjamojo darbo metodininkė.
Profesija: istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja, auklėjamojo darbo metodininkė
Kvalifikacija: II vadybinė kvalifikacinė kategorija, istorijos mokytoja metodininkė.
Vadybinio darbo stažas: 35 metai
Pedagoginio darbo stažas: 39 metaiEl. paštas: Zita.Venckute@mazvydomokykla.lt
Tel. Nr.: +370 682 32945
 Specifinė patirtis:
Organizuoja, analizuoja ir prižiūri pradinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų darbą. Organizuoja ugdymo karjerai paslaugų teikimą, mokinių mokymą namuose. Atsakinga už visos dienos mokyklos veiklos 1-4 klasėms organizavimą, darbą su STRAPIO, Personalo valdymo sistemomis.
 Auksė Pukinskienė

 

Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Išsilavinimas: aukštasis, 1985 m. baigtas Vilniaus Valstybinis Universitetas.
Specialybė: filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja
Profesija: Lietuvių kalbos mokytoja
Kvalifikacija: II vadybinė kategorija; lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Pedagoginis darbo stažas: 30 metų
Vadybinis darbo stažas: 24 metaiEl. paštas: Aukse.Pukinskiene@mazvydomokykla.lt
Tel. Nr.: +370 689 33939
 Specifinė patirtis:
Kuruoja lietuvių kalbos, užsienio kalbų, muzikos, dailės mokytojų veiklą.
Atsakinga už neformalųjį švietimą, už projektinę veiklą, už socialinės-pilietinės ir antikorupcinio švietimo programų įgyvendinimą, už vaikų ir jaunimo organizacijų veiklą, už mokinių mokymosi krūvio reguliavimą, už mokytojų metodinės tarybos ir mokinių tarybos veiklą.
 Vitalija Savickienė

Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Išsilavinimas: aukštasis, 1998 m. baigtas Šiaulių Universitetas.
Specialybė: lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja
Profesija: Lietuvių kalbos mokytoja
Kvalifikacija: lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Pedagoginis darbo stažas: 25 metų
Vadybinis darbo stažas: 1 metaiEl. paštas: Vitalija.Savickiene@mazvydomokykla.lt
Tel. Nr.: +370 67542910
 Specifinė patirtis:
Atsakinga už klasių komplektaciją. Kuruoja technologijų, muzikos, dailės, fizinio ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų padėjėjų, klasių auklėtojų veiklą.
Atsakinga už neformalųjį švietimą, renginių organizavimą, projektinę veiklą, už vaikų ir jaunimo organizacijų veiklą, mokinių tarybos (,,Lyderių klubo“) veiklą, įtraukiojo ugdymo diegimą. Atsakinga už mokyklos vaiko gerovės komisijos darbą, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, visos dienos mokyklos 5 – 8 klasėms organizavimą.
Kęstutis Strolia

Pareigos: direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Išsilavinimas:

  • Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas, 1987 m. materialinio – techninio aprūpinimo ekonomikos ir planavimo specialybė, ekonomisto kvalifikacija.
  • Vilniaus Pedagoginis Universitetas, 2007 m. profesinio pasirengimo ir mokytojo kvalifikacija.

El. paštas: Kestutis.Strolia@mazvydomokykla.lt
Telefonas: +37069402895

Funkcijos:
Komplektuoja techninį personalą, organizuoja jo darbą, prižiūri mokykloje įrengimus ir technines priemones, praveda darbo saugos ir priešgaisrinės saugos instruktažus mokytojams ir techniniam personalui, prižiūri mokyklos elektros ūkį, šildymo sistemą, santechninius įrenginius, patalpų remonto darbus, mokyklos aplinką ir stadiono įrenginius, prižiūri mokyklos priešgaisrinę, sanitarinę – higieninę būklę, civilinę ir darbo saugą, aprūpina mokyklą ūkiniu ir mokymo inventoriumi, organizuoja viešuosius pirkimus,
rengia mokyklos nekilnojamojo turto nuomos sutartis, vykdo priemonių
inventorizaciją ir nurašymą.