Ugdymas karjerai

Karjeros specialisto veiklos planas 2023 m.
Profesinio orientavimo paslaugų planas 2023 m.

    Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje. Karjeros kūrimas ir valdymas yra nuolatinė, visą gyvenimą trunkanti, kiekvienam asmeniui reikšminga veikla, kuriai atlikti reikia tinkamų karjeros kompetencijų. Tai  nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

  Ugdymo karjerai tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save.

  Uždaviniai:
Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi) aplinką.

Ugdymą karjerai reglamentuojantys dokumentai:

 • „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314
 • „Ugdymo karjerai programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72
 •  Valstybės ateities vizija „Lietuva 2050“

Ugdymas karjerai mokykloje:

 • Teikiamos individualios ir grupines konsultacijos karjeros klausimais mokiniams;
 • Organizuojamas profesinis veiklinimas (pažintiniai vizitai, renginiai, ekskursijos, susitikimai su švietimo įstaigų atstovais);
 • Teikiama karjeros planavimui bei vystymui reikalinga informacija mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei.
 • Koordinatorė – Zita Venckutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Individualios konsultacijos teikiamos 206 kabinete mokiniams pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais, tėvams – iš anksto susitarus.

Naudingos nuorodos:

Ugdymo karjerai informacinė svetainė:  www.mukis.lt
Atvira konsultavimo ir orientavimo aplinka: https://www.aikos.smm.lt
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras: http://www.lmnsc.lt
Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje: http://www.euroguidance.lt/
Kam to reikia? Apie profesiją ne iš vadovėlio: http://www.kamtoreikia.lt/
Kauno miesto savivaldybė: http://www.kaunas.lt/svietimas/karjeros-planavimas/
Licencijuoti testai: www.profesijupasaulis.lt