Tradicijos ir istorija

Mokyklos etosas ir vertybės, mokyklos bendruomenės tradicijos

Šalies projektas „Mes – Mažvydiečiai!”

Lietuvoje yra penkios Martyno Mažvydo vardu pavadintos bendrojo lavinimo mokyklos: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Tauragėje ir Raseinių rajone, Nemakščiuose. 2002 m. kauniečiams gimė idėja pakviesti visų bendravardžių mokyklų vadovus, mokytojus bei moksleivius prisijungti prie organizuojamo projekto „Mes – Mažvydiečiai”.
Projekto tikslai ir uždaviniai: ugdyti moksleivių pilietiškumą, praturtinti jų žinias, praplėsti akiratį; inicijuoti dalijimąsi gerąja patirtimi, stiprinant tarpmokyklinį bendradarbiavimą; skatinti susidomėjimą įvairių Lietuvos regionų mokyklomis, jų tradicijomis, darbais bei laimėjimais; garsinti ir populiarinti Martyno Mažvydo vardą, jo nuopelnus Lietuvai, ir įkurti Mažvydiečių, kuriuos vienytų bendri darbai bei idėjos, sambūrį.
2017 metais įvyko jau XV-asis Lietuvos Mažvydiečių suvažiavimas, išleisti 4 bendri leidiniai („Mes – Mažvydiečiai“, „Tūkstantis Mažvydiečių darbų Lietuvai“, „Jei vardas – Tavo ženklas“ ir „Broliai, seserys – Mažvydiečiai“).

 

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos Kudirkaičių organizacijos istorija

Kauno Martyno Mažvydo pagrindin4je mokykloje Kudirkaičių organizacija gyvuoja nuo 1997 m. lapkričio mėn. Iki 2012 metų Kudirkaičių vadovė buvo lietuvių kalbos mokytoja Danutė Blėdienė, nuo 2013 metų – lietuvių kalbos mokytoja Lina Misiūnienė. Pagal nuostatus Lietuvos Kudirkaičių organizacijos nariu gali būti kiekvienas 10-17 m. amžiaus moksleivis. Mokinys, stodamas į Lietuvos Kudirkaičių organizaciją, iškilmingai prisiekia respublikiniame Lietuvos Kudirkaičių spiečiuje. Kudirkaičiams užrišami kaklaryšiai, mokiniai pabučiuoja Lietuvos Trispalvę, visi kartu gieda Lietuvos Kudirkaičių organizacijos Himną.
Mūsų mokyklos Kudirkaičiai visada aktyviai dalyvauja Kauno miesto ir valstybinių švenčių minėjimuose, eisenose bei įvairiuose renginiuose. Kiekvienais metais mokiniai dalyvauja kudirkaičių kūrybos konkurse „Mano širdies balsas“, taip pat kasmet vyksta į tradicinius respublikinius Kudirkaičių spiečius, kurių metu į organizaciją iškilmingai priimami nauji nariai.
Mokykloje Kudirkaičiai organizuoja Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Knygnešio dienos minėjimus. Savo veikloje mokiniai laikosi Lietuvos Kudirkaičių organizacijos įstatų, domisi lietuvių tautos tradicijomis, papročiais, istorija, inicijuoja konkursus, viktorinas, organizuoja susitikimus su kovotojais už Lietuvos laisvę, rengia literatūrines-poetines kompozicijas, gilinasi į V.Kudirkos veiklą bei kūrybą, renka medžiagą metraščiui. Dirbama įvairiose srityse: kraštotyrinėje, literatūrinėje, meninėje, žurnalistinėje… Kudirkaičiams nesvetimos krikščioniškos tiesos, bendražmogiškos vertybės. Mūsų darbai maži ir kuklūs, bet jų pynė ilga.

Adventiniai poezijos skaitymai

Prie Martyno Mažvydo mokyklos prijungus Vydūno mokyklą, vydūniečiai atsinešė nuostabiai gražią, jaukią ir šiltą tradiciją – organizuoti adventinius poezijos skaitymus. 2013 m. – „Gerumo žodžiai“, 2014 m. – „Tyloj pragysta angelas“, 2015 m. – „Žodžio dovana“, 2016 m. – „Žodžių muzika“. Tai popietės, kurių metu visų klasių mokiniai, geriausi skaitovai, deklamavo eilėraščius apie žiemą, laukimą, Dievą, Kalėdas. Žiūrovai – mokytojai, draugai ir tėveliai. Vaikai ne tik skaito eiles, bet ir gieda adventines giesmes, šoka liaudies šokius, vaišinasi arbata. Visi būna apdovanoti rankų darbo suvenyrais ir direktorės padėkos raštais. Buvimas kartu visada būna nuoširdus ir prasmingas.

 Kauno miesto mokinių konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“

Nuo 2013 m. kasmet mūsų mokykloje vyksta metodinė-praktinė Kauno miesto mokytojų ir 7 kl. mokinių skaitymo skatinimo konferencija, skirta Tarptautinei Gimtosios kalbos dienai, “Knyga mūsų pasaulyje”.
Patirtis rodo, kad būtent šiame paauglystės tarpsnyje vaikai pradeda mažiau skaityti, todėl konferencijos tikslas – populiarinti knygų skaitymą, aktyviai ir kūrybiškai visuomenei būtiną bruožą. Renginio uždaviniai:
– skatinti mokinius plačiau domėtis literatūra,
– ugdyti kūrybišką kultūros vertybių supratimą,
– skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą,
– ugdyti gebėjimą kurti, atradimų ir interpretacijos džiaugsmą.
Konferenciją tradiciškai sudaro dvi dalys. Pirma dalis vyksta aktų salėje, jos metu dalyvius sveikina mokyklos šeimininkai – meno kolektyvai ir kviestiniai svečiai: rašytojai, muziejininkai, aktoriai.
Antra konferencijos dalis – kūrybinės dirbtuvės, kurias veda profesionalai:
1. „Mokomės iliustruoti“ – vaikai įvairiomis technikomis iliustruoja knygų ištraukas;
2. „Kaip eilėraštis virsta muzika“ – mokiniai, pasinaudodami šiuolaikinėmis technologijomis, kuria muziką duotam tekstui;
3. „Gaminame knygelę“ – dalyviai išmoksta pasigaminti suvenyrinę knygelę iš antrarūšių žaliavų;
4. „Dalijamės skaitymo patirtimi“ – pageidaujantys mokiniai pristato pranešimus apie knygas
Mokiniams siūloma rinktis skirtingas sekcijas, kad vyktų tarpmokyklinis bendradarbiavimas. Visomis priemonėmis rūpinasi konferencijos organizatoriai. Mokytojams tuo tarpu vyksta metodinė-praktinė kūrybos valanda.

Padėkos tėvams šventė 

Kasmet mokslo metų pabaigoje mokykloje vyksta tradicinė „Padėkos tėvams” šventė, kurios metu dainomis, šokiais, gitarų skambesiu ir poezijos eilėmis dėkojama geriausiai besimokančių 1-8 klasių mokinių tėveliams. Koncerto tema – „Kelionė per gyvenimą”. Nuo scenos bėgantis kelias mintimis veda visus nuo gimtųjų namų per vaikystę ir jaunystę ir skrenda į žiūrovų rankas baltais paukščiais kaip susimąstymas apie didžiąsias gyvenimo vertybes. Dėkojame visiems mokytojams ir mokiniams, padedantiems kurti šventę tėveliams.