Specialistai

Specialistų paslaugos:

Kontaktinės valandos – skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, veiklų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams vedimui, kt. kontaktiniam darbui).
Nekontaktinės valandos – skiriamos dokumentų tvarkymui, tyrimų rezultatų analizavimui, mokinių įvertinimų, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

Visi specialistai pasiekiami šiuo telefono numeriu: +37069440956

Psichologo teikiamos paslaugos:

 • Mokyklos psichologas pagal poreikį konsultuoja mokinius, jų tėvus ir mokytojus.
 • Atlieka psichologinį įvertinimą, tyrimus ir psichologinį švietimą pagal savo kvalifikaciją ir mokyklos poreikius.
 • Pagal profesinę kompetenciją pateikia psichologinio įvertinimo išvadas ir rekomendacijas tėvams, mokytojams ir mokyklos vadovui.
 • Psichologas stebi ugdymo proceso vyksmą, išryškėjus problemoms teikia rekomendacijas veiklos korekcijai.

Psichologo veiklos planas 2024 m.

Psichologo Vaivos Daniūnaitės darbo laikas: 

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Nekontaktinės valandos

I

 8.00 – 12.00,
12.30 – 13.30
12.00 – 12.30

13.30 – 16.00 

II

8.00 – 12.00,
12.30 – 13.30

12.00 – 12.3013.30 -16.00

III

 11.30 -15.00

15.00 – 15.30 15.30 -18.30

IV

 8.00 – 12.36

12.36 – 13.06 13.06 – 16.00

V

 8.00 – 12.00

12.00 – 12.30

 12.30 – 15.30

(el.p. Vaiva.Daniunaite@mazvydomokykla.lt)


Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos: 

 • Socialinis pedagogas atlieka vaiko socialinių problemų ir poreikių vertinimą.
 • Pasirinkęs efektyvius darbo metodus planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.
 • Konsultuoja mokinius.
 • Organizuoja socialiai remtinų šeimų vaikų nemokamą maitinimą.
 • Organizuoja mokykloje labdaringą veiklą.
 • Esant būtinybei lankosi mokinių namuose.
 • Susitinka su mokinių tėvais esant mokinių elgesio problemoms.
 • Vykdo individualų prevencinį darbą dėl tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo.

Socialinio pedagogo Dovydo Paslausko darbo laikas: 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pertrauka 

Darbo laikas

I

 8.00 – 12.00

 12.00 – 12.30

 12.30 -16.30

II

  8.00 – 10.00

 12.00 – 12.30

 12.30 -18.00

III

 8.00 – 10.55 

 12.00 – 12.30

 12.30 -18.05

IV

  8.00 – 13.50

 12.00 – 12.30

14.35 -15.45 

V

  10.00 – 12.00

 12.00 – 12.30

12.30 -16.00

(el.p. Dovydas.Paslauskas@mazvydomokykla.lt)


Logopedo teikiamos paslaugos:

 • Mokyklos logopedas tiria visų mokinių kalbą ir išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus.
 • Teikia korekcinę pagalbą kalbos sutrikimų turintiems mokiniams.
 • Konsultuoja mokinių tėvus ir mokytojus kaip mokyti mokinius pagal specialiąsias programas.
 • Stebi mokinius pamokose ir papildomo ugdymo metu.

 Logopedės Žydrunės Inčiurienės kontaktinės darbo valandos:

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Nekontaktinės valandos

Konsultacijų laikas

I

8.00-10.00
12.00-17.00
11.30-12.0010.00-11.30
17.00-19.00
16.30-17.30

II

8.00-10.00
12.00-17.00
11.30-12.0010.00-11.30
17.00-19.00
16.30-17.30

III

8.00-9.00
12.00-16.00
11.30-12.009.00-11.30
16.00-19.00
16.30-17.30

IV

8.00-9.00
12.00-16.00
11.30-12.009.00-11.30
16.00-19.00
16.30-17.30

V

8.00-11.0011.30-12.0011.00-11.30
12.00-19.00
12.00-14.00

(el.p. Zydrune.Inciuriene@mazvydomokykla.lt)


Specialiosios pedagogės tiesioginio darbo funkcijos:

 • Įvertinti pagalbos ugdymo procese reikmes ir (ar) specialiuosius ugdymosi poreikius (toliau – SUP).
 • Nustatyti mokinio ugdymosi pagalbos priemones, individualių ugdymosi poreikių tenkinimo kryptis ir būdus.
 • Analizuoti,  aptarti su ugdymo proceso dalyviais mokinio mokymosi pasiekimus ir  pažangą.
 • Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą: organizuoti individualias, pogrupines ar grupines pratybas, padėti mokiniui pažinti savo stiprybes,  planuoti mokymąsi, didinant mokinių, turinčių SUP, mokymosi motyvaciją, savarankiškumą, dalyvauti kuriant universalaus dizaino principus atitinkančią ugdymo aplinką ir pritaikant ugdymo turinį, ieškoti veiksmingų mokinio įtraukties į ugdymą strategijų.  

Specialiosios pedagogės netiesioginio darbo funkcijos:

 • Nustatyti pagalbos poreikį, planuoti ir rengtis pratyboms.
 • Bendradarbiauti ir dirbti komandoje (konsultuoti ir prireikus teikti metodinę pagalbą mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, ugdymosi sunkumų, SUP turinčių mokinių ugdymo ir (ar) pagalbos teikimo klausimais).
 • Dalyvauti formuojant mokyklos bendruomenės  teigiamą požiūrį į įtrauktį, padėti geriau pažinti mokinių įvairovę ir jų poreikius.
 • Kartu su mokytojais rengti ir įgyvendinti individualaus ugdymo planą, jame suderinti pagalbos teikimo mokiniui dalį.
 • Dalyvauti VGK veikloje.
 • Vykdyti profesinės veiklos savistabą, dalyvauti kompetencijų tobulinimo veikloje.  
 • Tvarkyti ir pildyti mokyklos nustatyta tvarka pagalbai teikti reikalingus dokumentus.

Specialiojo pedagogo veiklos planas

Specialiosios pedagogės Editos Šukienės darbo laikas:

Savaitės diena

Laikas, skirtas tiesioginio darbo funkcijoms atlikti

Laikas, skirtas netiesioginio darbo funkcijoms atlikti

Pietų pertrauka

I

8.00 – 14.00

7.30 – 8.00 ir 14.30 – 20.00

14.00 – 14.30

II

8.00 – 14.00

7.30 – 8.00 ir 14.30 – 19.30

14.00 – 14.30

III

8.00 – 14.00

7.30 – 8.00 ir 14.30 – 19.30

14.00 – 14.30

IV

8.00 – 14.00

7.30 – 8.00 ir 14.30 – 19.30

14.00 – 14.30

V

8.00 – 11.00

7.30 – 8.00 ir 11.00 – 13.30

14.00 – 14.30

(el.p. Edita.Sukiene@mazvydomokykla.lt)


Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos:

Sveikatos priežiūros specialistė vykdo:

 • sanitarinį švietimą (vaikų higienos, sveikos mitybos, žalingų įpročių ir kitais aktualiais klausimais;
 • vaikų sveikatos būklės pasikeitimų stebėjimą ir analizę;
 • infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktiką;
 • pirmąją medicininę pagalbą;
 • ambulatorinį priėmimą;
 • mokinių, tėvų ir mokytojų švietimą sveikatos stiprinimo klausimais;
 • higienos normos Nr.21 reikalavimų vykdymo kontrolę;
 • gydytojų paskyrimo vykdymo kontrolę (regėjimas, pilnapadystės, spec. medicininės grupė)

Sveikatos priežiūros specialistės Agnės Žižniauskienės darbo laikas:

Diena

Kontaktinės valandos

Pertrauka

I

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

II

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

III


 –

IV

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

V (2 ir 4 mėn. savaitė)

8.00 – 14.30

12.00  – 12.30

(specialisto tel.nr.: +37067692605, el.p.: agne.zizniauskiene@kaunovsb.eu)


Karjeros specialisto teikiamos paslaugos: 

 • įsivertina progimnazijos ir jos mokinių profesinio orientavimo poreikius;
 • organizuoja ir koordinuoja profesinio orientavimo paslaugų teikimą ir plėtojimą progimnazijoje;
 • veda ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo užsiėmimus mokiniams;
 • veda asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams.;
 • supažindina mokinius, mokytojus, mokinių tėvus, globėjus ar rūpintojus, administraciją su progimnazijoje teikiamomis profesinio orientavimo paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis, mokymosi sąlygomis.

Karjeros specialistės Zitos Venckutės darbo laikas:

Diena

Kontaktinės valandos

Nekontaktinis darbas

I

13.30 – 16.30

16.30 – 17.30

II

14.30 – 16.30

16.30 – 17.30

III

13.30 – 16.30

16.30 – 17.30

IV

14.30 – 16.00

16.00 – 17.30

V

13.30 – 16.00

16.00 – 17.30

(specialisto tel.nr.: +37068232945, el.p.: Zita.Venckute@mazvydomokykla.lt)