Mokyklos administracija

Juzė Grigalienė

direktore

 Pareigos
 Mokyklos direktorė
Išsilavinimas
 Aukštasis, 1970 m. baigtas Vilniaus Valstybinis universitetas.
 Profesija
 matematiko, matematikos dėstytojo
 Kvalifikacija
 II vadybinė kategorija, matematikos mokytoja ekspertė
 Tel./faks: 8 37 312021
 E-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 Pedagoginis darbo stažas
 46 metai
 Vadybinis darbo stažas
 41 metai 

Specifinė patirtis
Vadovauja rengiant mokyklos strateginį planą ir metinius veiklos planus, nustatyta tvarka juos tvirtina. Rengia mokyklos nuostatus ir jų pataisas, teikia tvirtinti steigėjui.
Analizuoja įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja veiklos įsivertinimą ir atsako už mokyklos veiklos rezultatus. Užtikrina turto apsaugą, racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, darbuotojų profesinį tobulėjimą.
Vadovauja mokyklos ugdymosi aplinkos gerinimo projektams.
Kuruoja matematikos ir informacinių technologijų mokytojų veiklą.

 Auksė Pukinskienė

pavaduotojaaukse

 Pareigos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Išsilavinimas
Aukštasis, 1985 m. baigtas Vilniaus Valstybinis Universitetas.
Specialybė: Filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja
Profesija: Lietuvių kalbos mokytoja
Kvalifikacija
II vadybinė kategorija; lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Telefonas d. 8(37) 312047, mob. 8 689 33939
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Pedagoginis darbo stažas
30 metų
Vadybinis darbo stažas
24 metai.
  Specifinė patirtis
Kuruoja lietuvių kalbos, užsienio kalbų, muzikos, dailės mokytojų veiklą.
Atsakinga už neformalųjį švietimą, už projektinę veiklą, už socialinės-pilietinės ir antikorupcinio švietimo programų įgyvendinimą, už vaikų ir jaunimo organizacijų veiklą, už mokinių mokymosi krūvio reguliavimą, už mokytojų metodinės tarybos ir mokinių tarybos veiklą.

 Dalia Šickuvienė

pavaddalia

 Pareigos
Direktorės pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja
Išsilavinimas
Aukštasis (VVPI) 1982 m.
Kvalifikacija
II vadybinė kategorija; Biologijos mokytoja metodininkė
E-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pedagoginis darbo stažas
33 metai
Vadybinis darbo stažas
32 metai.
  Specifinė patirtis
Stebi ir kartu su mokytojais analizuoja pagrindinio ugdymo procesą, mokinių ugdymo(si) rezultatus, elgesio pokyčius. Teikia metodinę pagalbą pedagogams. Vykdo mokyklos veiklos kokybės vertinimą ir įsivertinimą.

Zita Venckutė

pavaduotojaZita

Pareigos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Išsilavinimas
Aukštasis, VVPI 1984 m.
Profesija
Istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja, auklėjamojo darbo metodininkė
Kvalifikacija
II vadybinė, istorijos mokytoja metodininkė
E-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pedagoginio darbo stažas
32 metai
Vadybinio darbo stažas
28 metai

Specifinė patirtis
Organizuoja, analizuoja ir prižiūri pradinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų darbą. Organizuoja ugdymo karjerai paslaugų teikimą, mokinių mokymą namuose. Kuria mokinių ugdymosi pažangos mokykloje stebėjimo ir bendradarbiavimo su tėvais sistemą.

Kęstutis Strolia

pavaduotojas kestas

Pareigos

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Išsilavinimas

1. Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko universitetas, 1987 m. materialinio - techninio aprūpinimo ekonomikos
ir planavimo specialybė, ekonomisto kvalifikacija.
2. Vilniaus Pedagoginis Universitetas, 2007 m. profesinio pasirengimo ir mokytojo kvalifikacija.

Funkcijos: komplektuoja techninį personalą, organizuoja jo darbą, prižiūri mokykloje įrengimus ir technines priemones, praveda darbo saugos ir priešgaisrinės saugos instruktažus mokytojams ir techniniam personalui, prižiūri mokyklos elektros ūkį, šildymo sistemą, santechninius įrenginius, patalpų remonto darbus, mokyklos aplinką ir stadiono įrenginius, prižiūri mokyklos priešgaisrinę, sanitarinę – higieninę būklę, civilinę ir darbo saugą, aprūpina mokyklą ūkiniu ir mokymo inventoriumi, organizuoja viešuosius pirkimus,
rengia mokyklos nekilnojamojo turto nuomos sutartis, vykdo priemonių
inventorizaciją ir nurašymą.