Mokinių priėmimas į mokyklą

Aktualią informaciją tėveliai gali rastihttps://bit.ly/priemimas_kaune

Dažniausiai užduodami klausimai.

 Prašymai pradėti mokytis 2020-2021 m. m. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt  nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 valandos. Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti mokykloje.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I dalį pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą; priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių; mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje.

Mokinių priėmimą reglamentuojantys teisės aktai

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ priimtas 2020 m. kovo 24 d. Nr. T-99

Mokinių priėmimo į  Kauno Martyno Mažvydo progimnaziją komisijos darbo reglamentas

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų paskirstymo bendrosios nuostatos, patvirtintos 2020 m. kovo 24 d. Nr. T-98

Aptarnavimo teritorijos žemėlapis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Aptarnavimo teritorijos žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą

Aptarnavimo teritorijos žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį

Mokykloje vykdomos programos:
• priešmokyklinio ugdymo programa;
• pradinio ugdymo programa;
• pagrindinio ugdymo programos I dalis.     

  laisvos vietos2020 06                                                   

 Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius progimnazijoje 2020-2021 m. m. Patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. Nr.T-100

Klasės

Priešmo-
kyklinio 
ugdymo
grupė

1

2

3

4

5

6

7

8

Iš viso

Klasių skaičius

1

3

3

3

3

3

2

2

3

22

Planuojamų
priimti mokinių
skaičius

15

66

62

56

67

72

50

47

68

488

 

Atvykstant mokytis pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas pateikiamas elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt/
2. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
3. Pažyma apie vaiko sveikatą.
4. Mokymosi pasiekimų įteisinimo ar ugdymo programos baigimo dokumentas.
5. Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai priimami progimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.

Mūsų adresas Šiaurės pr. 55, tel. 31 20 21, 31 20 49, 31 20 47