Veiklos kryptys 2019-2021 metams

Ugdymo kokybės gerinimas, užtikrinant mokinių ugdymosi poreikių tenkinimą ir veiksmingos pagalbos teikimą, mažinant patyčių ir smurto.

Edukacinių erdvių tobulinimas, pritaikymas pradinių klasių visos dienos mokyklos ir progimnazijos 5-8 klasių efektyvių ugdymo organizavimo formų vykdymui.

Bendruomenės saugumo užtikrinimas, gerinant progimnazijos kultūros ir savijautos rodiklius bei ugdant mokinių emocinį intelektą.

Veiklos uždaviniai 2020 metams

  1. Pasiekti aukštesnių pagrindinio ugdymo programos (I dalies) mokinių mokymosi rezultatų, užtikrinant ugdymosi poreikių tenkinimą, veiksmingos pagalbos teikimą bei skatinant kiekvieną mokinį siekti asmeninės pažangos.
  1. Atnaujinti ir sukurti visų mokymą(si) įgalinančias edukacines erdves mokykloje.
  1. Gerinti mokyklos kultūros rodiklį, lavinant emocinį intelektą ir užtikrinant 95% mokinių dalyvavimą mokyklos veiklose (būreliuose, organizacijose, projektuose, akcijose, talkose, konkursuose ir kt. renginiuose).