Veiklos kryptys 2019-2021 metams

Ugdymo kokybės gerinimas, užtikrinant mokinių ugdymosi poreikių tenkinimą ir veiksmingos pagalbos teikimą, mažinant patyčių ir smurto.

Edukacinių erdvių tobulinimas, pritaikymas pradinių klasių visos dienos mokyklos ir progimnazijos 5-8 klasių efektyvių ugdymo organizavimo formų vykdymui.

Bendruomenės saugumo užtikrinimas, gerinant progimnazijos kultūros ir savijautos rodiklius bei ugdant mokinių emocinį intelektą.

Veiklos uždaviniai 2019 metams

Panaudojant valstybės biudžeto, ES fondo, specialiųjų programų, 2 % gyventojų pajamų mokesčių lėšas, sukuriant ir modernizuojant edukacines erdves, ugdyti pradinių klasių mokinius visą dieną saugioje aplinkoje.

Pagerinti mokyklos kultūros ir savijautos rodiklius (iki 1,6), ugdant mokinių emocinį intelektą, naudojant ESF, specialiųjų programų bei gyventojų paramos 2% lėšas.

Pasiekti aukštesnių 7-8 klasių mokinių akademinių pasiekimų, užtikrinant ugdymosi poreikių tenkinimą bei veiksmingos pagalbos teikimą, panaudojant gyventojų 2 % ir valstybinių funkcijų programų lėšas.