Veiklos kryptys

1. Tobulinant tradicines ir diegiant naujas švietimo ir bendradarbiavimo formas, panaudojant 2% gyventojų paramos lėšas, pasiekti, kad 40% tėvų bent kartą per metus aktyviai dalyvautų mokyklos veikloje.

2. 80% mokytojų patobulins kvalifikaciją kūrybiško mokymo(si) srityje ir gebės generuoti idėjas, kurti ir praktinėje veikloje savarankiškai įgyvendinti kūrybiško mokymo(si) projektus, dalindamiesi patirtimi su socialiniais partneriais, naudojant ESF, specialiųjų programų bei gyventojų paramos 2% lėšas.

3. Pasiekti, kad 78 % 5-6 klasių mokinių mokykloje jaustųsi gerai, vykdant socialinę ir prevencinę veiklą, skatinant pozityvų vaikų bendravimą, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokinių tėvais, panaudojant gyventojų paramos 2% ir valstybinių funkcijų programų lėšas.