Reportažas apie mokyklą

Savarankiško mokymosi bei mokymosi namuose galimybės

Savarankišką mokymąsi gali rinktis mokinys ir mokyklos nelankantis asmuo.
Asmuo, pageidaujantis savarankiškai mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:

  • prašymą su nuorodomis: kurios klasės ir kokių bendrojo lavinimo dalykų nori mokytis savarankiškai; kaip dažnai (kas trimestrą, kas pusmetį ar tik baigęs visą programą) pageidauja atsiskaityti; ar nori, kad mokytojai konsultuotų;
  • išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (laisvos formos pažymą), patvirtinantį ugdymosi rezultatus ankstesnėje mokykloje.

Asmeniui leidžiama savarankiškai mokytis:

  • visų vienos klasės ugdymo plano dalykų programų;
  • pagal vienerių mokslo metų dalyko programą;

Mokymą namuose rekomenduoja skirti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje prirašytas mokinys, GKK. Tėvai (ar vaiko globėjai) prašymą dėl vaiko mokymo namuose pateikia mokyklos direktoriui. Prie prašymo pridedama GKK pažyma. Mokykla sudaro galimybes mokiniams mokytis namuose.
Mokinių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. Mokyklos direktorius patvirtina su mokinio tėvais suderintą pamokų tvarkaraštį. Įvertinus mokinio gebėjimus ir interesus, pasitarus su tėvais ir mokiniu, modifikuojant arba adaptuojant bendrųjų programų turinį rengiamos individualios ugdymo programos, kurias patvirtina mokyklos direktorius.
Namuose mokomiems mokiniams, gydytojams leidus, tėvams pageidaujant, sudaroma galimybė lankyti kai kurias pamokas mokykloje.