Reportažas apie mokyklą

Gabių vaikų ugdymas

Organizuojant ugdymo procesą išsiaiškinti mokinių specialieji gabumai, gabių mokinių ugdymo galimybės. Didelis dėmesys skiriamas gabių mokinių interesų tenkinimui, individualių gabumų ugdymui, diferencijuojant ir individualizuojant mokymą(si) per pamokas, papildomą ugdymą, vykdant projektinius darbus, ruošiant mokinius kūrybinių darbų konkursams, olimpiadoms. Rengiamos itin gabių mokinių ugdymo jų poreikiams pritaikytos programos. Gabūs mokiniai skatinami raštiškomis padėkomis bei įvairiomis lengvatomis, kryptingai stiprinama jų mokymosi motyvacija. Mokytojai skatinami sistemingai kelti kvalifikaciją gabių mokinių ugdymo klausimais. Šios veiklos efektyvumą įrodo mokinių užimtos prizinės vietos miesto ir šalies konkursuose.