Reportažas apie mokyklą

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymą mokykloje organizuoja specialiojo ugdymo komisija.
 Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo turinį reglamentuoja: bendrojo lavinimo mokyklų Bendrosios programos, bendrojo išsilavinimo standartai ir bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo planai.
 Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo programą rekomenduoja pedagoginė psichologinė tarnyba arba mokyklos specialiojo ugdymo komisija. Mokykloje specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi pagal modifikuotas ir adaptuotas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) ugdymo programas. Mokykla susiderinusi su tėvais ir mokiniu, atsižvelgusi į mokinio raidos sutrikimus, parengia individualų mokinio ugdymo planą.
 Mokytojai kuria mokinių poreikius ir mokyklos galimybes atitinkančias programas.
 Vykdant specialiųjų poreikių mokinių integraciją mokykloje sistemingai analizuojamos ugdymo proceso problemos. Atliekami tyrimai siekiant išsiaiškinti ar specialiųjų poreikių mokiniams suteikiama visapusiška pedagoginė, psichologinė pagalba, leidžianti atsiskleisti vaiko sugebėjimams.
 Specialiojo ugdymo komisija fiksuoja integruojamų mokinių individualius ugdymosi rezultatus ir pažangą. Vykdo pasiekimų lyginimą su galimybėmis. Teikia informaciją tėvams, juos konsultuoja.