Reportažas apie mokyklą

Kėlimo i aukštesnę klasę kėlimo tvarka

- Mokinys, turintis visų ugdymo plano dalyko patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.
- Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius arba papildomų darbų įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai.
- Mokinys į aukštesnę klasę keliamas (arba paliekamas kartoti programos) mokyklos direktoriaus įsakymu.
- Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui baigusiam pradinio ugdymo programą išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jis turi teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

- Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys (4 klasės) po papildomo darbo turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą paliekamas kartoti programą toje pačioje klasėje.

- Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, po papildomo darbo turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos toje pačioje klasėje. Nenorintis antramečiauti, gali Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytomis mokymosi formomis mokytis tų ugdymo programos atskirų dalykų, kurių įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti.
- Mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos pasiekimus.

- Atestuotas sutrikusio intelekto mokinys kartoti programą toje pačioje klasėje nepaliekamas.
- Asmuo, baigęs individualizuotą pradinio ugdymo programą, priimamas mokytis pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą.