KNYGA MŪSŲ PASAULYJE

        2014 metų vasario 21d. mūsų mokykloje vyko konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“. Joje dalyvavo daugiau kaip 100 mokinių bei juos atlydėjusių mokytojų iš šešiolikos Kauno miesto mokyklų. Konferencija prasidėjo nuo lyrinės įžangos „Kuo kvepia kūdikystė“. Renginį vedė M. Mažvydo pagrindinės mokyklos mokinės Deimantė Burlėgaitė ir Danielė Mikutaitė - septintokės. Konferencijos pradžioje mūsų mokyklos direktorė Juzė Grigalienė tarė keletą sveikinimo žodžių. Mokykloje svečiavosi Kauno miesto švietmo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Ilona Vitkauskienė. Ji pasidžiaugė gausiu skaitytojų būriu, pagyrė mokinių pasiruošimo kokybę.
    Šv. Mato gimnazijos mokiniai pasirodė pirmieji. Jie pristatė tyrimą „Mano skaitanti šeima“, gautus rezultatus pavaizdavo diagramomis.
    Po to scenoje matėme dramos būrelio kolektyvo „Vieversėliai“ iš M. Mažvydo pagrindinės mokyklos vaidinimą. Labai dėkojame Karolinai iš 8a klasės už nuostabią dainą „Gimtoji kalba“, kurią ji pati ir atliko. K. Griniaus progimnazijos mokiniai pristatė videofilmą „Paklausk Alisos“, šv. Mato gimnazijos mokinių komanda sukūrė reklaminį filmą „Visi skaito „Musių valdovą“, S. Daukanto vidurinės mokyklos mokiniai parodė inscenizaciją „Jei skaityti nenorėsi, nieko gero neturėsi“, o generolo P. Plechavičiaus kadetų mokyklos dramos būrelis suvaidino inscenizaciją pagal R. Černiausko „Slieko pasakas“.
    Po plenarinio posėdžio konferencijos dalyviai pasiskirstė į 3 grupes. Kabinetuose taip pat vyko pristatymai.Buvo labai džiugu matyti, kaip visi vaikai domisi knygomis, įdomiai jas pristatinėja (vaidina, kuria filmus, rengia pateiktis).
    Konferencijos pabaigoje visi grįžome į aktų salę, kurioje vyko apdovanojimai. Mokytojos gavo labai gražius suvenyrus, o vaikai - padėkas už dalyvavimą.Visi buvo labai patenkinti. Išėję iš konferencijos, dalinomės gerais įspūdžiais.

Gerda Tauraitė ir Greta Rimdeikaitė 6b klasės mokinės
 Į viršų

MANA LIETUVA

    Mylėti tėvynę -reiškia išlikti ištikimu, išlaikant jos kalbą, papročius, būdą, tradicijas, kultūrą ir bendrai visa, kas lietuviška, visa, kas žmogų sieja su savo tauta.
    Mūsų mokykloje buvo minima Vasario 16-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šia proga mus pasveikino mūsų mokyklos direktorė Juzė Grigalienė. Renginį pradėjome Lietuvos himnu. Po to vedėjai mums priminė Lietuvos istoriją, kaip kovojo, kaip Lietuvos taryba savo posėdyje vasario 16 dieną 1918 metais vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes, ir šis nutarimas buvo priimtas Vilniuje 1918 metais vasario 16 dieną ir pasirašytas dvidešimties signatarų.
    Renginyje skambėjo 5kl. mokinių Adrijos, Gabrielės, Ugnės, Erikos, Vytuko, Austėjos, Kamilės, Gabijos, Ugnės, Aušrinės ir Viktorijos deklamuojamos eilės apie Tėvynę Lietuvą, jos gamtos grožį. Galėjome gėrėtis Nojaus ir Elzės lėtu valsu ir tango bei Rugilės ir Evalduko „Čia čiačia“ šokamais šokiais.
7c kl.mokinė Kamilė kanklėmis atliko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinį ,,Oi lekia lekia gulbių pulkelis“, o ediutą pianinu sugrojo 6c kl. Motiejus. Klausėmės 8a kl. mergaičių Izabelės ir Karolinos bei 5-8 kl. chorelio atliekamų dainų „Mano namai'“, „Viešpaties lelija“. 7b klasės mergaitės sušoko šokį.
Pabaigoje direktorės pavaduotoja Auksė Petruševičienė apibendrino šį renginį ir palinkėjo linksmai atšvęsti Lietuvos gimtadienį. Ačiū už šį nuostabų renginį sakome mokytojoms Eglei Verzienei, Ritai Beitnaraitei ir Zitai Čerškuvienei.

Ugnė Kuzaitytė 6b klasės mokinė
 Į viršų

RESPUBLIKINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA
„ŠVIETIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS KŪRYBIŠKO MOKYMO(SI) METODAIS“

    2014 m. balandžio 30 d. Kauno Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė metodinė-praktinė mokytojų konferencija „Švietimo kokybės užtikrinimas kūrybiško mokymo(si) metodais“, kurią organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla.
    Konferencija buvo orientuota į įvairių dalykų mokytojus, kurie suvokia kūrybiško mokymo(si) reikšmę ugdymo procesui ir nori pasitobulinti kūrybiško mokymo(si) kompetencijų srityse.
Konferencijos tikslai buvo pasidalinti patirtimi, kaip ugdyti jaunų žmonių kūrybingumą, tokiu būdu keliant jų ateities aspiracijas ir didinant jų pasiekimus; kaip skatinti mokytojų kūrybiško darbo gebėjimus ir bendradarbiavimo su kūrėjais įgūdžius; kaip vystyti mokyklos bendruomenės požiūrį į kultūrą, kūrybiškumo ir partnerystės teikiamas galimybes. Šiomis temomis labai įtaigiai ir dvasingai plenariniame posėdyje kalbėjo Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos klebonas, kunigas Dainius Lukonaitis („Dievas – Kūrėjas“) ir Kauno dramos teatro aktorė, rašytoja Doloresa Kazragytė („Kūrybinis džiaugsmas – tai vaikų laisvė“).
    Jau treti metai Lietuvoje (ir mūsų mokykloje) įgyvendinama tarptautinio pripažinimo susilaukusi „Kūrybinių partnerysčių” programa, sukurta Jungtinėje Karalystėje. Programa sukuria sąlygas bendradarbiauti mokykloms ir kūrybinio sektoriaus profesionalams. Šio bendradarbiavimo tikslas - ieškoti būdų, kaip atskleisti mokinių kūrybingumą bendrojo ugdymo procese, kaip mokinius įkvėpti ir padėti jiems mokytis bei pasiruošti sėkmingai veikti šiuolaikinėje visuomenėje. Programa „Kūrybinės partnerystės“ leidžia jos dalyviams geriau suvokti, kaip kūrybiškas mokymas(is) gali sustiprinti mokyklos bendrojo ugdymo procesus. Apie tai plenariniame posėdyje kalbėjo svečiai iš Vilniaus: Lina Užkuraitytė, kino ir teatro projektų rengimo, organizavimo ir valdymo specialistė („Kūrybinės partnerystės ir švietimo kokybė. Projektas „Kino knyga“); Mantas Cegelskas, aktorius, teatro pedagogas („Aktorystės ir pedagogikos metodų dermė“); Jolanta Uktverytė, tarptautinės nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos „Young Friendsofthe EARTH Europe“ narė, neformalaus ekologinio ugdymo lektorė, keliautoja ir menininkė („Kūrybiškas mokymasis, tyrinėjant aplinką“).
    Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 100 įvairių dalykų mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų iš 20 Lietuvos mokyklų, grupėse buvo pristatyta 30 žodinių, vaizdinių ir stendinių pranešimų. Pagal diskusijų ir pranešimų temas susidarė darbo grupės, kuriose buvo kalbama apie kūrybiško mokymo(si) kompetencijų sričių tobulinimą pradinio ugdymo pakopoje ir įvairių dalykų pamokose, diskutuojama, kodėl ir kaip reikia keistis, kad sėkmingai ugdytume laisvą, kūrybingą asmenybę.
    Pranešėjai ir diskusijų dalyviai vieningai sutarė, kad kūrybingumas siejamas su lankstumu, atvirumu naujovėms, gebėjimu stebėtis, kritiškai mąstyti, drąsa rizikuoti ir pasirengimu patirti nesėkmę. Kūrybiškas mokymas(is) leidžia mokiniams įsivaizduoti, koks galėtų būti pasaulis ir suteikia jiems pasitikėjimo savimi, kad patys imtųsi teigiamų pokyčių. Taigi šiandien švietimo kokybė tiesiogiai priklausoma nuo kūrybiško mokymo(si) metodų, be kurių neįsivaizduojamas sėkmingas ugdymo procesas.

Auksė Petruševičienė,
Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Į viršų

MŪSŲ MOKYKLA ŠVENČIA KAZIUKO MUGĘ

    Kaziuko mugė pradėta minėti nuo 1602 metų. Vienas popiežius oficialiai paskelbė Kazimierą šventuoju ir tais pačiais metais šventojo palaikai buvo iškilmingai perkelti iš šv. Kazimiero bažnyčios. Nuo to laiko ir buvo pradėta minėti Kazimiero mugė. Kartais karai ją nutraukdavo, bet mugė vėl atsinaujindavo.
    Mūsų mokykla taip pat panoro ją paminėti. Ji įvyko kovo 4 dieną pirmame aukšte. Joje – didelis šurmulys, muzika, skanėstai. Mugėje daugiausia buvo pardavinėjami keksiukai, saldainiai, rankų darbo papuošalai. Mugės pardavėjai buvo 3-4 klasių mokiniai. Jiems sekėsi gerai, labiausiai pirko pradinukai. Taip pat mugė vyko ir trečiame aukšte, tik čia žmonių kiek mažiau. Negalėjome praeiti nepaklausę ketvirtoko Modesto, kuris pardavinėjo savo gamybos rankų darbo papuošalus.Visas gėles jis pasigamino per savaitę. Ketvirtokė Aistė taip pat pardavinėjo papuošalus – apyrankes. Ji Kaziuko mugei ruošėsi net nuo vasaros pabaigos.
    Visa mugė tęsėsi iki 4 pamokos, o vėliau visi su gera nuotaika ėjo stebėti Užgavėnių šventės. Vaikai valgė blynus, degino Morę.

Nojus Setkauskas 6b klasės mokinys
 Į viršų

 GAVĖNIOS POPIETĖ

    Aktų salėje kovo 28 dieną mūsų mokykloje vyko renginys „Gavėnios popietė“. Renginys prasidėjo nuo dainos „Angelas“. Toliau scenoje matėme įdomų spektakliuką „Debesėlis ir kopa“. Jis buvo apie tai, kaip debesėlis ir kopa ginčijosi, kurio gyvenimas geresnis. Moksleivis Matas iš 4b klasės sukalbėjo maldą Dievui.
    Toliau mus linksmino įvairių pradinių klasių moksleiviai, kurie dainavo dainas „Marijos vardas“ ir „Meilė gyvena mūsų širdyje“. Po to žodį tarė mokyklos direktorės pavaduotoja Dalia Šickuvienė. Už nuostabų renginį dėkojame muzikos mokytojai Eglei Verzienei, tikybos mokytojai Elenai Antanavičienei ir šokių mokytojai Eglei Glinskienei.

Greta Rimdeikaitė 6b klasės mokinė
 Į viršų

DĖKOJAME TĖVELIAMS

    2014 m. gegužės 15 dieną mokyklos aktų salėje vyko Padėkos šeimai šventė, kurios metu  dalyvavo Kauno Palaiminto J.Matulaičio parapijos klebonas kunigas Dainius Lukonaitis.
    Renginio pradžioje mokyklos direktorė Juzė Grigalienė perskaitė mokinių rašytus laiškus apie šeimą. Klebonas taip pat pasveikino visus susirinkusius ir priminė, kad 2014 metai – tai Šeimos metai. 5-8 klasių mokiniai. atliko literatūrinę kompoziciją „Šeima“. Jiems talkino mažieji mūsų mokyklos šokėjėliai ir dainorėliai. Šventės pabaigoje direktorė pirmūnų tėveliams įteikė padėkas už puikų atžalų auklėjimą. Buvo apdovanota apie 70 tėvelių.
    Ačiū už šiltą šventę tariame tikybos mokytojai Elenai, lietuvių kalbos mokytojai Vitalijai, muzikos mokytojoms Eglėms ir visiems kitiems mūsų mokytojams.

Olivija Sadauskaitė 5a klasės mokinė
Į viršų

 IŠVYKA Į LATVIJĄ

    Gegužės 9d. mūsų mokykloje buvo edukacinė diena. Todėl mes, penktų-aštuntų klasių mokiniai, anksti ryte pajudėjome Latvijos link. Po ilgos trijų valandų kelionės pagaliau atkeliavome į gražiąją Latviją. Pirmiausiai aplankėme didžiuosius Rundalės rūmus, esančius Žiemgaloje. Apžiūrėjome Hercogo ir Hercogienės miegamuosius, didžiąją aukso menę, šokių salę ir gražiuosius Rundalės rūmų sodą ir parką.
    Vėliau visi apsilankėme Latvijos zoologijos sode, įsikūrusiame pačioje Latvijos sostinėje Rygoje. Zoologijos sodas Latvijoje atsidarė 1912 metais. Čia apžiūrėjome daugiau kaip 400 įvairiausių rūšių gyvūnų. Užėjome į zoologijos sodo Tropikų namus su 80 rūšių gyvūnų. Juose pamatėme varliagyvių, roplių ir bestuburių.
    Tada, aplankę Rundalės rūmus ir zoologijos sodą, važiavome apžiūrėti gražiosios Latvijos sostinės Rygos. Pavaikščiojome po Rygos senamiestį (gaila, kad lijo lietus). Na, o viską apžiūrėję, nuvažiavome nusipirkti suvenyrų.
    Taigi po tokios nuotykių pilnos ekskursijų dienos pabuvę Latvijoje, Rundalės rūmuose, zoologijos sode, Rygos senamiestyje ir nusipirkę suvenyrų, pilni įspūdžių grįžome atgal į Lietuvą.

.

Gabija Urbšytė 5a klasės mokinė
 Į viršų

KRYŽIAŽODIS

Kryžiažodį, išspausdintą 35 numeryje, teisingai išsprendė ir prizą laimėjo 1a klasės mokinė Beata Prakaitytė. Sveikiname.

Šio kryžiodžio atsakymų lauksime mokyklos bibliotekoje. Burtų keliu bus išrinkti ir apdovanotas nugalėtojas
Kryžiažodį sudarė 5a klasės mokinys Jonas Hofšteteris

Redaktorė: Greta Rimdeikaitė
Maketuotojas:
Arminas Stanislauskas

  Korespondentai:    
Austėja Čiutelytė, Kamilė Mikalnytė, Gabija Urbšytė, Olivija Sadauskaitė, Miglė Akelaitytė, Ugnė Kuzaitytė, Gerda Tauraitė, Jonas Hofšteteris, Nojus Setkauskas

Mokinius konsultavo:
Projekto „Mažvydietis“ autorė ir koordinatorė lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė Irena Kaklauskienė.

                                                       Į viršų